Skip to content

Aktem ustawodawczym dotyczącym obsługi wózków jezdniowych jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Wyróżniamy dwa typy wózków:

  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
  • Wózki inne niż ww. wymienione

Zacznijmy od tych pierwszych – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik?

§ 4. 1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada:

1) zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych lub

2) uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych.

A co z pracownikami, którzy wykonują swoją pracę na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz imiennego zezwolenia?

§ 18. Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):

1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.;

3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Czy jeszcze na coś powinienem zwrócić uwagę?

UWAGA! Dotyczy wszystkich zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego (suwnice, podesty, dźwigi itp.)

Owszem, 30 września 2023 r. minął termin składania wniosków o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego. Wszystkie uprawnienia wynikające z zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych do 31 maja 2019 r. zachowają swoją ważność do 1 stycznia 2024 roku. Utrata ważności następuje 2 stycznia 2024 roku.

Co za tym idzie, jeżeli nie złożyłeś wniosku o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego to od 2 stycznia 2024 roku nie będziesz mógł legalnie obsługiwać / konserwować urządzeń, na które miałeś wcześniej zaświadczenie kwalifikacyjne.

Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Zapraszamy na szkolenia z zakresu obsługi oraz konserwacji urządzeń transportu bliskiego – zapoznaj się z naszą ofertą oraz terminarzem szkoleń.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym