Skip to content

Ważne: wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego, wrócił obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych BHP na wszystkich stanowiskach. Jeśli jednak termin na przeprowadzenia tego szkolenia wypadał w czasie trwania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego lub do 30 dni po jego zniesieniu, wydłuża się on do 180 dni od czasu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego (01.07.2023)

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik nie może zostać dopuszczony do wykonywania pracy jeśli nie przejdzie szkolenia w zakresie BHP:

Art. 237(3). § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP są niezwykle ważnym elementem działalności każdej firmy lub zakładu przemysłowego. Mają one za zadanie zapoznać pracownika ze specyfiką zakładu, w szczególności z zagrożeniami jakie mogą powstawać podczas wykonywania pracy, a także jakimi sposobami skutecznie się przed nimi chronić.

Szkolenia BHP powinny zapewnić też wiedzę potrzebną każdej osobie nie tylko podczas wykonywania pracy np. zasady udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej lub postępowanie w razie wystąpienia pożaru.

Szkolenia BHP podzielone są dwa rodzaje: szkolenie wstępne i szkolenie okresowe

Szkolenie wstępne z zakresu BHP składa się z dwóch części:

Instruktaż ogólny – pracownik zostaje zapoznany z ogólnymi zasadami i przepisami bezpieczeństwa oraz normami postępowania w sytuacjach awaryjnych

Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy – pracownik zostaje zapoznany ze specyfiką swojego stanowiska pracy i jest szkolony  pod nadzorem osoby wyznaczonej (powinna to być osoba z doświadczeniem i wiedzą na temat stanowiska) jak poprawnie i bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP jest z kolei ważnym elementem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie, ponieważ pozwala ono zaktualizować i odświeżyć wiedzę dotyczącą przepisów i zasad bezpieczeństwa.

W zależności od zajmowanego stanowiska wyróżniamy następujące szkolenia okresowe (wraz z ich ważnością):

Szkolenia dla osób na stanowiskach robotniczych – pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się do roku czasu od szkolenia wstępnego, kolejne – do trzech lat od ostatniego szkolenia okresowego lub do roku czasu od ostatniego szkolenia okresowego jeśli pracownik wykonuje prace szczególnie niebezpieczne

Szkolenia dla pracodawców lub osób pełniących funkcje kierownicze (np. brygadzista, kierownik działu) – pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się do pół roku od szkolenia wstępnego, kolejne – do pięciu lat od ostatniego szkolenia okresowego

Szkolenia dla osób na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się do roku czasu od szkolenia wstępnego, kolejne – do pięciu lat od ostatniego szkolenia okresowego

Szkolenia dla osób na stanowiskach administracyjno-biurowych – pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się do roku czasu od szkolenia wstępnego, kolejne – do sześciu lat od ostatniego szkolenia okresowego

Szkolenia dla pracowników służby BHP lub wykonujących jej zadania – pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się do roku czasu od szkolenia wstępnego, kolejne – do 5 lat od ostatniego szkolenia okresowego

Szkolenia dla osób na stanowiskach administracyjno-biurowych i pozostałych, gdzie występuje zagrożenie czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi, niebezpiecznymi lub dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się do roku czasu od szkolenia wstępnego, kolejne – do 5 lat od ostatniego szkolenia okresowego

Szkolenia okresowe, w zależności od stanowiska, przeprowadzane są w formie instruktażu, seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego (np. w formie e-learningowej). Szkolenia okresowe kończą się egzaminem wiedzy, a na jego podstawie wydawane są zaświadczenia potwierdzające zaliczenie szkolenia okresowego.

Warto wspomnieć, że jedna osoba może zajmować więcej niż jedno stanowisko lub pełnić różne funkcje i w związku z tym powinna przechodzić szkolenia zgodnie ze swoimi obowiązkami – na przykład osoba kierująca pracownikami, która wykonuje prace fizyczną powinna mieć zarazem szkolenie BHP dla osób pełniących funkcje kierownicze, jak i szkolenia dla osób na stanowiskach robotniczych

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia wstępnego lub okresowego w zakresie BHP, serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy