Skip to content

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Biuro Bezpieczeństwa Pracy z Ośrodkiem Szkolenia  Zawodowego Zdzisław Szpargała, 44-102 Gliwice, ul. Portowa 16Z informuje, że jest administratorem danych osobowych zatrudnionych pracowników oraz  klientów i kontrahentów.

Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od  Biura Bezpieczeństwa pracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Zdzisław Szpargała dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany.

Biuro Bezpieczeństwa Pracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Zdzisław Szpargała w Gliwicach nie powołało Inspektora ochrony danych. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: ochronadanych@bhpsiewie.com.pl

Biuro Bezpieczeństwa Pracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Zdzisław Szpargała  informuje również o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych klientów i kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6  ust.1 lit. b) RODO.

Podanie danych w celu realizacji umowy handlowej lub umowy kupna-sprzedaży lub realizacji usługi jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń. 

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego, a dane w umowie przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego.

2. Dane osobowe uczestników szkoleń przetwarzane są przez Biuro Bezpieczeństwa Pracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Zdzisław Szpargała w celach uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja szkolenia, przetwarzane są w oparciu o art.6 ust.1 lit.b) RODO, a zakres zależy od przepisów prawa.

Podanie danych w celu odbycia szkolenia jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jego realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane są także przez Biuro Bezpieczeństwa Pracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Zdzisław Szpargała w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt, przetwarzane są w oparciu o art.6 ust.1 lit.f) RODO, a zakres zależy od formy kontaktu.

W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe.

W przypadku telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treść wiadomości tekstowych.

W ramach uporządkowania korespondencji przetwarza się dane osobowe w książkach nadawczych oraz dzienniku korespondencyjnym, tj. data, imię, nazwisko, adres, osoba wg rozdzielnika, podpis.

Ww. dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora. W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym.

Ww. dane przetwarzane są przez okres 10 lat od ostatniego wpisu w książce lub od kontaktu teleinformatycznego.

Najbliższe szkolenia

Zapisz się już teraz!