Skip to content

Szkolenia BHP i PPOŻ.

Szkolenia wstępne BHP i PPOŻ. są niezwykle ważnym elementem w procesie wprowadzania pracownika do nowego miejsca pracy. Mają na celu zapewnienie odpowiedniej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania swoich obowiązków w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. 

Szkolenia wstępne i okresowe BHP przeprowadzane są zgodnie z art. 237(5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późń. zm. oraz przepisami zawartymi w Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia terminu:

bhpsiewie@bhpsiewie.com.pl

Okresowe

Szkolenia robotnicze

Cel szkolenia: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: przepisów i zasad BHP wykonywanej pracy, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed nimi oraz postępowania w razie wypadku i sytuacji zagrożenia.

Dla kogo: osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych.

Osoby na stanowiskach administracyjno-biurowych lub innych, narażonych na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia a także związanych z odpowiedzialnością w zakresie BHP

Cel szkolenia: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności  z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia, kształtowania warunków pracy zgodnych z zasadami i przepisami BHP oraz postępowania w razie wypadku lub sytuacji awaryjnych.

Dla kogo: osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, pracownicy placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i inni pracownicy na stanowiskach, narażonych na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo związanych z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Inżynieryjno – techniczne

Cel szkolenia: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności  z zakresu: identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami BHP i ergonomii oraz metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Dla kogo: osoby zatrudnione na stanowiskach inżynieryjno technicznych, w szczególności projektanci, konstruktorzy, technolodzy, organizatorzy produkcji.

Szkolenie dla osób kierujących pracownikam

Cel szkolenia: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy i ryzyka z nimi związanego, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Dla kogo: pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (np. brygadziści, kierownicy działów)

Dla pracodawców

Cel szkolenia: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy i ryzyka z nimi związanego, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Dla kogo: pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (np. brygadziści, kierownicy działów)

Służby BHP lub osoby wykonujące ich zadania

Cel szkolenia: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności  z zakresu: przepisów prawnych BHP, analizy i oceny zagrożeń wraz z metodami oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
oraz z organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych kwestii związanych z BHP.

Dla kogo: osoby zatrudnione na stanowisku służby BHP lub inni pracownicy wykonujący zadania służby BHP.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041801860).

Szkolenia okresowe online odbywają się za pośrednictwem internetu. 

Są wygodną i efektywną formą doskonalenia zawodowego, pozwalającą pracownikom na bieżąco aktualizować swoją wiedzę i umiejętności w wygodny dla nich sposób.

Na życzenie klienta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyżej wymienione szkolenia mogą być wykonywane w formie e-learning, lub samokształcenia kierowanego z wyjątkiem stanowisk robotniczych.

Pozostałe

 • Szkolenia z zakresu ochrony PPOŻ. i ewakuacji
 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Szkolenia z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest lub inne substancje szkodliwe dla zdrowia

Po jakim czasie ponownie należy wykonać szkolenia okresowe?

 • 6 lat – w przypadku pracowników administracyjno-biurowych,
 • 5 lat – w przypadku pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • 5 lat – w przypadku pracowników na stanowiskach kierowniczych,
 • 5 lat – w przypadku pracowników narażonych na czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne,
 • 5 lat – w przypadku pracowników służby BHP,
 • 3 lat – w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • 1 rok – w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, np. prace wewnątrz urządzeń technicznych.
Najbliższe szkolenia

Zapisz się już teraz!