Skip to content

Powoli zbliżamy się do momentu, w którym pierwsze uprawnienia UDT wydawane z terminem ważności będą traciły swoją ważność – niektóre uprawnienia wydawane od czerwca 2019 roku wydane są na okres 5-ciu lat  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019 poz. 1008). Okresy na jakie wydawane są uprawnienia poszczególnych kategorii od czerwca 2019 roku mogą Państwo znaleźć w Załączniku nr 3 ww. Rozporządzenia (dotyczy to zarówno obsługi, jak i konserwacji urządzeń).

Zgodnie z art. 23 ust. 2c Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321)

Warunkiem przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

1) złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2a, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności tego zaświadczenia;

2) wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne. Jeżeli uprawnienia są ważne np. do 28 czerwca 2024 roku to termin składania dokumentów będzie upływał już 27 marca 2024.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego po terminie 3 miesięcy przed dniem upływu ważności tego zaświadczenia, zaświadczenie nie zostanie przedłużone, a w efekcie konieczne będzie ponowne przystąpienie do egzaminu, co wiąże się z opłatą egzaminacyjną.

Wniosek oraz informacje w jaki sposób je składać znajdziecie Państwo na stronie dozoru technicznego (https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob/przedluzanie-okresu-waznosci-zaswiadczen-kwalifikacyjnych).