Skip to content

Szkolenia zawodowe

Szkolenia i sprawdzanie kwalifikacji z zakresu obsługi/konserwacji urządzeń podlegających pod UDT przeprowadzane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Po pozytywnie zakończonym szkoleniu terminy egzaminów ustalane są z Urzędem Dozoru Technicznego (max. 12 miesięcy od szkolenia). W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, zdający otrzymuje certyfikat UDT, uprawniający do obsługi określonych urządzeń.

Szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (również specjalizowanych)

Korzyści z posiadania uprawnień na wózki jezdniowe:

  1. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Umiejętność prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wózków jezdniowych przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadku przy pracy.

  2. Nowe możliwości. Dzięki uprawnieniom poszerzasz swoje możliwości zatrudnienia w firmach zajmujących się logistyką, magazynowaniem i produkcją.

  3. Zdobycie uprawnień na wózki jezdniowe, może być pierwszym krokiem do rozwoju kariery w branży logistycznej i magazynowej. Zdobywając nowe uprawnienia otwieramy sobie możliwości do awansu na wyższe stanowiska.

Szkolenia z zakresu obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia (również specjalizowanych)

Korzyści z posiadania uprawnień do obsługi suwnic:

 1. Bezpieczeństwo: obsługując suwnice, wymaga się niezbędnych kwalifikacji i szkolenia, dzięki temu nie stwarzamy zagrożenia i zmniejszamy ryzyko spowodowania wypadku w pracy.

 2. Zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia w branży logistycznej, magazynowej, produkcji i innych sektorach, gdzie suwnice są szeroko stosowane.

 3. Wyższe wynagrodzenie, osoby posiadające uprawnienia na obsługę suwnic mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż ich koledzy nieposiadający takich uprawnień.

Szkolenia z zakresu obsługi żurawi stacjonarnych

Korzyści posiadania uprawnień do obsługi żurawi stacjonarnych:

 1. Bezpieczeństwo – uprawnienia te umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznej obsługi żurawi stacjonarnych. Dzięki temu można uniknąć wypadków i obrażeń zarówno dla operatora, jak i innych osób przebywających w pobliżu.

 2. Efektywność – pozwala na bardziej efektywne wykonywanie prac. Operatorzy z odpowiednimi kwalifikacjami są w stanie obsługiwać żurawie w sposób bardziej precyzyjny i sprawniejszy, co przekłada się na zwiększenie wydajności i skrócenie czasu realizacji zadań.

 3. Zwiększenie szans na zatrudnienie – wiedza i umiejętności w obszarze obsługi żurawi stacjonarnych są bardzo poszukiwane na rynku pracy. Posiadanie uprawnień w tej dziedzinie może zwiększyć szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w branży budowlanej lub przemysłowej.

 4. Rozwój zawodowy – są to ważne kwalifikacje, które mogą otworzyć drogę do dalszego rozwoju zawodowego. Po zdobyciu tych uprawnień można dążyć do awansu zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności.

Szkolenia z zakresu obsługi wciągników i wciągarek (również specjalizowanych)

Szkolenie z zakresu obsługi wciągników i wciągarek to intensywny kurs, który ma na celu zapewnić uczestnikom niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznej i efektywnej pracy z tymi urządzeniami. Szkolenie obejmuje zarówno ogólne zagadnienia dotyczące obsługi wciągników, jak i specjalistyczne aspekty, zależnie od potrzeb branży.

Szkolenia dla hakowych – sygnalistów

Szkolenia dla hakowych – sygnalistów to kursy przygotowujące osoby do pełnienia funkcji sygnalistów podczas pracy z żurawiami, dźwigami lub innymi urządzeniami hakowymi. Głównym celem jest zapewnienie bezpiecznej i efektywnej obsługi oraz transportu ciężkich ładunków.

Szkolenia z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych

Korzyści z posiadania uprawnień na podesty:

 1. Po pierwsze bezpieczeństwo. Posiadając odpowiednie umiejętności i wiedzę zapewniamy bezpieczeństwo sobie i osobom w naszym otoczeniu.

 2. Zwiększa możliwość zatrudnienia. Dzięki poszerzeniu swoich kompetencji mamy większe szanse na znalezienie zatrudnienia.

 3. Zdobywając nowe uprawnienia i kwalifikacje, zwiększamy swoje możliwości na awans i rozwój kariery w logistyce, magazynowaniu, produkcji i innych branżach gdzie umiejętności obsługi maszyn jest niezbędna.

Szkolenia z zakresu obsługi dźwigów towarowo-osobowych

Posiadanie uprawnień z zakresu obsługi dźwigów towarowo-osobowych wiąże się z wieloma korzyściami zarówno dla pracodawcy, jak i dla samego posiadacza tych uprawnień.

 1. Zwiększa zakres umiejętności i możliwości zawodowe posiadacza. Może to prowadzić do polepszenia perspektyw zawodowych oraz możliwości awansu.

 2. Daje możliwość pracy w różnych branżach i sektorach, gdzie tego typu urządzenia są wykorzystywane. Można pracować w magazynach, portach, halach produkcyjnych, budownictwie, przemyśle

 3. Bezpieczeństwo pracy: Wykonywanie pracy z dźwigiem towarowo-osobowym, bez wymaganego uprawnienia, jest nielegalne i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno pracownika, jak i innych osób.

Szkolenia z zakresu konserwacji suwnic ogólnego przeznaczenia (również specjalizowanych)

Konserwacja wózków jezdniowych i suwnic ma wiele korzyści, włączając:

 1. Poprawa bezpieczeństwa – regularna konserwacja zapewnia, że wózki jezdniowe i suwnice są w dobrym stanie technicznym, co minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii i wypadków. Bezpieczne urządzenia zwiększają również ochronę pracowników i innych osób, które mieszkają lub pracują w pobliżu.

 2. Wydłużenie żywotności – regularna konserwacja pozwala wcześnie wykryć i naprawić drobne problemy techniczne, które mogą prowadzić do większych uszkodzeń w przypadku ich zaniedbania..

 3. Optymalizacja wydajności – poprawnie utrzymane wózki jezdniowe i suwnice działają bardziej sprawnie, co wpływa na ogólną wydajność pracy.

Szkolenia z zakresu konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych

Konserwacja wózków jezdniowych i suwnic ma wiele korzyści, włączając:

 1. Poprawa bezpieczeństwa – regularna konserwacja zapewnia, że wózki jezdniowe i suwnice są w dobrym stanie technicznym, co minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii i wypadków. Bezpieczne urządzenia zwiększają również ochronę pracowników i innych osób, które mieszkają lub pracują w pobliżu.

 2. Wydłużenie żywotności – regularna konserwacja pozwala wcześnie wykryć i naprawić drobne problemy techniczne, które mogą prowadzić do większych uszkodzeń w przypadku ich zaniedbania..

 3. Optymalizacja wydajności – poprawnie utrzymane wózki jezdniowe i suwnice działają bardziej sprawnie, co wpływa na ogólną wydajność pracy.

Szkolenia elektroenergetyczne w zakresie nabycia lub weryfikacji uprawnień eksploatacyjnych (E) oraz dozorowych (D) we wszystkich grupach energetycznych (G-1, G-2, G-3)

Posiadanie uprawnień elektroenergetycznych w zakresie nabycia lub weryfikacji uprawnień eksploatacyjnych oraz dozorowych we wszystkich grupach energetycznych.

 1. Umożliwia pracę w różnych sektorach elektroenergetycznych.

 2. Większe możliwości zatrudnienia – posiadanie uprawnień we wszystkich grupach energetycznych daje większe szanse na zatrudnienie. Bez względu na to, w jakim sektorze elektroenergetycznym istnieje potrzeba.

 3. Daje większą elastyczność i mobilność zawodową.

 4. Zwiększone szanse awansu – posiadanie uprawnień we wszystkich grupach energetycznych może przyczynić się do zwiększenia szans na awans zawodowy.

   

Szkolenia personelu wykonującego i nadzorującego montaż połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególnej zagrożenie, zgodnie z normą PN-EN 1591-4

Posiadanie uprawnień do wykonania i nadzoru montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych, które stwarzają szczególne zagrożenie, zgodnie z normą PN-EN 1591-4

 1. Bezpieczeństwo – posiadanie uprawnień pozwala osobom wykonującym i nadzorującym montaż na posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności dotyczących bezpiecznego i skutecznego wykonywania prac związanych z połączeniami kołnierzowymi. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko wystąpienia wypadków lub awarii.

 2. Wiedza i kompetencje – uprawnienia są przyznawane po przejściu specjalistycznych szkoleń i zdaniu egzaminów. Daje to osobom pewność w ich umiejętnościach i wiedzy.

 3. Profesjonalny wizerunek – posiadanie uprawnień do wykonania i nadzoru montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie podnosi prestiż i profesjonalny wizerunek osób i firm wykonujących te prace. Istotne przede wszystkim przy zawieraniu umów i pozyskiwaniu nowych klientów.

Szkolenia dla osób zaangażowanych w przewóz materiałów niebezpiecznych (zgodnie z ADR)

Posiadanie kwalifikacji na przewóz materiałów niebezpiecznych zgodnie z ADR przynosi wiele korzyści, między innymi:

 1. Bezpieczeństwo – właściwe przeszkolenie zapewnia, że operatorzy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne są świadomi ryzyka i znają zasady obowiązujące podczas obsługi, załadunku, transportu i rozładunku takich materiałów. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko awarii, wypadków drogowych i wycieków niebezpiecznych substancji.

 2. Ułatwione przepisy celne –wiele materiałów niebezpiecznych podlega szczególnym przepisom przy przekraczaniu granic. Posiadanie kwalifikacji ADR ułatwia spełnienie tych wymagań i ogranicza opóźnienia na granicy.

 3. Rozwój zawodowy – kwalifikacje ADR są uznawane na rynku pracy i mogą stanowić dodatkowy atut przy poszukiwaniu pracy w branży transportowej.

 4. Zgodność z normami środowiskowymi – kwalifikacje ADR obejmują również zagadnienia związane z ochroną środowiska. Dobrze przeszkoleni operatorzy są świadomi wpływu materiałów niebezpiecznych na środowisko i podejmują odpowiednie środki ostrożności w celu minimalizacji tego wpływu.

Najbliższe szkolenia

Zapisz się już teraz!