Skip to content

Aktem ustawodawczym dotyczącym obsługi wózków jezdniowych jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 852)

Wyróżniamy dwa typy wózków:

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – o tych informacje znajdziesz tutaj

Wózki inne niż ww. wymienione tj. wózki jezdniowe unoszące, platformowe, ciągnikowe i pchające

Skupmy się na tych drugich – należy pamiętać, że zgodnie z ww. rozporządzeniem do pracy można dopuścić osobę, która ukończyła 18 lat i:

1. posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego do rodzaju wózka jezdniowego szkolenia, potwierdzającego nabyte umiejętności, w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone:

a) przez Urząd Dozoru Technicznego, lub

b) do dnia 1 stycznia 2011 r. przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, lub

2. posiada dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub

3. posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, lub

4. posiada uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń. Organizujemy szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych unoszących, platformowych, ciągnikowych i pchających.

Szkolenie zakończone jest egzaminem, na podstawie którego wydawane są zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności.

tel. 515 159 676 e-mail: zuzannapochel@bhpsiewie.com.pl